2020 USATF XC Championships

WI USATF XC MEET INFO - REGISTRATION.pdf

USATF UWP 4K 20.pdf

UWP 3K.jpg

5K.pdf

WI USATF XC CHAMPIONSHIPS CURRENT SCHEDULE.pdf

UWP 2k map.jpg

WI USATF XC Start List.pdf

Starting alleys - instructions.pdf

2020 WI USATF CC Championship Female AGE GROUP

2020 WI USATF CC Championship Male TEAM

2020 WI USATF CC Championship Female TEAM

2020 WI USATF CC Championship Male AGE GROUP

2020 WI USATF CC Championship Boys 8 & Under Individuals

2020 WI USATF CC Championship Boys 9 10 Individuals

2020 WI USATF CC Championship Girls 9 10 Individuals

2020 WI USATF CC Championship Boys 11 12 Individuals

2020 WI USATF CC Championship Girls 11 12 Individuals

2020 WI USATF CC Championship Boys 13 14 Individuals

2020 WI USATF CC Championship Girls 13 14 Individuals